De Geheimhoudingsovereenkomst is ter bescherming van beide partijen en is een verklaring over hoe  Energie-Coaching met de inhoudelijke informatie van consulten en behandelingen en dergelijke omgaat.

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST van Energie-Coaching

de ondergetekenden:

(bedrijfs)naam: Energie-Coaching
naam vertegenwoordiger bedrijf: Karo van der  Burgt
straatnaam en huisnummer: Postbus 35, Voorstraat 49
postcode: 8860 AA
plaats: Harlingen
KvK-nummer: 27343788

hierna te noemen: “Geheimhouder”

en ‘Verstrekkende Partij’ (VP)
naam: client, particulier danwel zakelijk
NAW gegevens in papieren dossier.
Handtekening  op geheimhoudingsovereenkomst-lijst (in bezit van Geheimhouder)

hierna te noemen: “Verstrekkende Partij

nemen het volgende in aanmerking:

 • dat de Verstrekkende Partij (VP) en Geheimhouder overleg voeren over geestelijke en emotionele gesteldheid van Verstrekkende Partij.  Met als doel stabieler en evenwichtiger in het leven te kunnen staan. Trauma op te lossen, weer aan te sluiten op een gezonde levensinstelling. Beide partijen verklaren hun uiterste best te doen en eerlijk en open met elkaar om te gaan. Mocht er geen vertrouwen zijn dan kan dat ten alle tijde worden genoemd en kan het consult of de consulten afgebroken worden.
 • Hierna te noemen het “Doel. ”;
 • dat aan Geheimhouder bepaalde informatie en gegevens worden verstrekt door de Verstrekkende Partij, waaronder: Ziekte, geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, andere behandelingen, zowel in het verleden als actueel wat betreft geestelijke zorg. Traumatische gebeurtenissen. VP verplicht zich te vertellen of hij/zij  een psychische aandoening heeft (behandeld zowel als onbehandeld) en/of onder behandeling is  -of is geweest- van een Psycholoog of Psychiater.  Alles wat besproken wordt tijdens het consult is en blijft geheim. Ofwel, wordt niet door de Geheimhouder naar buiten gebracht. Tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de VP de informatie te delen met een nader te noemen partij (bv behandelend arts oid);
 • dat de Verstrekkende Partij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt, zodat Geheimhouder verklaart dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt strikt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken.

en komen het volgende overeen:

 1. vertrouwelijke informatie
  1. Geheimhouder erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

(1) direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of

(2) betrekking hebben op de casus van de Verstrekkende Partij; en/of

(3) betrekking hebben op het Doel.

De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel

gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

 1. geheimhouding
  1. De Geheimhouder zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:
 1. van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verstrekkende Partij; en/of
 2. Vertrouwelijke Informatie nooit, tenzij onherkenbaar en geanonimiseerd  ten andermans nutte mag worden gebruikt.
  1. Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel.
  1. Geheimhouder zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden (zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Geheimhouder daartoe instemming heeft verkregen van de Verstrekkende Partij. De Verstrekkende Partij kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.
  1. Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.
 1. verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie
  1. Geheimhouder verplicht zich om alle door de Verstrekkende Partij verstrekte informatie, op eerste verzoek van de Verstrekkende Partij ten inzage te geven, door het dossier te overhandigen op kantoor van de Geheimhouder.  Tevens kan vernietiging gevraagd worden. Ook dat gebeurd ten kantore van Geheimhouder. Indien gewenst  in aanwezigheid van VP. Geheimhouder is niet bevoegd om een beroep te doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Indien gewenst, vernietigd Geheimhouder in aanwezigheid van VP  het dossier. Het dossier kan niet meegegeven worden aangezien het onvolledig en alleen ter geheugensteun van de Geheimhouder is bedoeld. Er is geen rekening gehouden met taalgebruik, begrijpelijkheid voor derden of zelfs VP etc.
 1. rechtskeuze
  1. Op deze geheimhoudingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht middels een bevoegd mediator.

Toevoeging:

Aangezien de tijd tussen afspraak maken en uitvoering meestal kort is, gaat Geheimhouder er van uit dat de geheimhoudingsovereenkomst gelezen is en door het maken van de afspraak een accoord gegeven is. Geheimhouder verzamelt geen papieren accoordverklaringen vanwege hoofdzakelijk korte consultentrajecten (van plm. 1-3 maal)
In plaats daarvan houdt Geheimhouder een lijst bij met handtekeningen van clienten speciaal aangelegd voor dat doel. Geheimhouder verklaart dat VP de geheimhoudingsverklaring heeft kunnen lezen ten kantore danwel tevoren via de site en op grond van accoordbevinding, heeft getekend op papier.

Gegevens VP op de accoordlijst van Geheimhouder:
– plaats
– voor- en -achternaam
– datum eerste consult
– handtekening ter erkenning dat de geheimhoudingsverklaring is gelezen en begrepen en akkoord bevonden

De accoordlijst bestaat uit een formulier per persoon waarin de gegevens die hierboven vermeld staan zijn ingevuld en ondertekend als bewijs dat de geheimhoudingsovereenkomst is gelezen en accoordbevonden.